Aké zmeny nás čakajú vo výrobe

The future of making things

Platforma pre inováciu produktov

Future of making things - budúcnosť prináša nové výzvy. Vedúci inžinierov sú pod neustálym a rastúcim tlakom nájsť viac inovatívnych riešení pre čoraz náročnejších zákazníkov v kontexte mimoriadne konkurencieschopného svetového trhu.

Podniky sa musia sústrediť na štyri kľúčové oblasti:

inovácia
Zvýšenie inovačnej kapacity
redukcia problémov
Redukcia problémov so zárukou
výkonnosť
Zlepšenie výkonnosti produktu
ponuky
Získanie viac výnosných ponúk
Implementácia platformy pre inováciu produktov prinesie tieto výsledky a je kľúčová pre podniky, ktoré chcú zostať konkurencieschopné na súčasných a budúcich globálnych trhoch.
KĽÚČOVÉ VÝHODY IMPLEMENTÁCIE INOVATÍVNEJ PLATFORMY PRODUKTOV

Zlepšenie miery úspešnosti spustenia nových produktov o 25% prostredníctvom zdokonalenej podpory rozhodovania.

Skrátenie času uvedenia na trh o 50% zlepšovaním procesu preskúmania návrhu a užšou spoluprácou so zákazníkmi, partnermi a dodávateľmi.

Dosiahnutie 90% + mieru spokojnosti zákazníkov prostredníctvom užšieho spojenia s požiadavkami zákazníkov a vynikajúcej kvality produktov.

Hodnota v rámci organizácie

Širší hodnotový reťazec

PRODUKTOVO INOVATÍVNA PLATFORMA

Produktovo Inovatívna Platforma centralizuje všetky aplikácie, znalosti, dáta a nástroje do jedného systému organizácie a unifikuje procesy používané v návrhu, vývoji, výrobe a podpore výrobkov.

Inovácia je uľahčená lepšou správou duševného vlastníctva a prístupom na trh s informáciami o požiadavkách zákazníkov.

Hodnotový reťazec vedomostí vo vnútri i mimo spoločnosti je lepšie využívaný pre nové nápady.

Kolaborácia zaručuje funkčnejšiu spoluprácu dodávateľského reťazca a urýchľuje zavedenie/dodanie výrobku na trh.

Výrobné procesy sú zlepšované pre zvýšenie rýchlosti výroby, presnosti a kvality výrobkov.

Namiesto budovania priameho jednorazového predaja, umožňuje vývoj produktov na základe požiadaviek zákazníkov a tým budovanie lepších vzťahov s nimi, čo prinesie efekt spoločnosti z dlhodobého hľadiska.

Toto je „Produktovo Inovatívna Platforma“, ktorá môže povýšiť
Váš biznis s ohľadom na „Future of Making Things“.

Ako funguje Produktovo Inovatívna Platforma

Dodnes mnoho firiem naďalej používa lineárny výrobný proces

lineárny výrobný proces

Avšak pre dosiahnutie skutočnej konkurenčnej výhody, vedúci pracovníci potrebujú transformovať vývoj produktov a preorientovať sa na procesy, ktoré dynamicky reagujú na rôznorodé a nestabilné podnikateľské prostredie.

Pre vysporiadanie sa so základnými a masívnymi zmenami a príchod „Future of Making Things“, musia výrobné podniky nahradiť lineárny produktový vývoj, vývojom fluidnými, flexibilnými a uzavretými cyklickými procesmi, aby sa dizajn výrobku stal výrazne dynamickejším a inovatívnejším.

rozdelenie procesu do troch krokov
výroba

Pre vysporiadanie sa so základnými a masívnymi zmenami a príchod „Future of Making Things“, musia výrobné podniky nahradiť lineárny produktový vývoj, vývojom fluidnými, flexibilnými a uzavretými cyklickými procesmi, aby sa dizajn výrobku stal výrazne dynamickejším a inovatívnejším.

Používanie

Pripojitelnosť prostredníctvom „Internet of Things“ zabezpečuje neustálu spätnú väzbu od zákazníkov po predaji pre poskytovanie ešte lepších služieb. Príchod „Priemyslu 4.0“ vytvorí bezprostredné prepojenie medzi produktmi a zákazníkmi, ktoré posunú obchod z úrovne jednorázového predaja a servisných zmlúv do prostredia predaja a služieb s pridanou hodnotou pre zákazníka.